REJESTRACJA ONLINE ZAMÓW RECEPTĘ ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

MONITORING - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Monitoring - klauzula informacyjna dla pacjentów
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PoliMed Sp. z o. o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PoliMed Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wielka Puszcza 23, 43-353 Porąbka(dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: polimed@post.ploraz numeru telefonu: (33) 810 62 24.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu będziemy wykorzystywać
w celu zapewnienia:

  1. bezpieczeństwa osób zatrudnionych u Administratora,
  2. bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie Administratora,
  3. ochrony mienia Administratora.

W związku z tym podstawą dla wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub w sytuacji, gdy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@jamano.pl


All content © Ośrodek Zdrowia Polimed. All rights reserved.