REJESTRACJA ONLINE ZAMÓW RECEPTĘ ZOSTAŃ NASZYM PACJENTEM

Rodo

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorem danych jest:

NZOZ PoliMed Sp. z o. o. ul. Wielka Puszcza 23

W skład NZOZ PoliMed Sp. z o. o. wchodzą:

1. Ośrodek Zdrowia w Porąbce, ul. Wielka Puszcza 23
2. Ośrodek Zdrowia w Czańcu, ul. K. K. Wojtyły 28 A
3. Ośrodek Zdrowia w Kobiernicach, ul. Żywiecka 10
4. Punkt Lekarski Bujaków, ul. Bielska 22.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych oraz przechowywaniu danych
Podanie danych osobowych w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących dokumentacji medycznej oraz w zakresie koniecznym do zawarcia i realizacji umów jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne.
Zakres przetwarzania dotyczących dokumentacji medycznej i okres przechowywania ustalany jest na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. Archiwizacja danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Twoje uprawnienia

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień (prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych) zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień w każdym przypadku i w takim samym zakresie.

Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa – w tym celu możesz złożyć wniosek – pomocniczy wzór wniosku dostępny w siedzibie ADO.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administratorzy danych wyznaczyli inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email rodo@jamano.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Zabezpieczenia danych

ADO przywiązuje dużą wagę do ochrony danych tworzonych, przetwarzanych i składowanych. Zabezpieczenia funkcjonujące mają na celu zapewnienie, poufności, integralności i dostępności danych osobowych. Celem systemu ochrony danych osobowych jest ciągłe zapewnienie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:
• Zagwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, bez względu na jej postać,
• Maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych,
• Zapewni realizację praw podmiotom danych.

 


All content © Ośrodek Zdrowia Polimed. All rights reserved.